CRM 2011-Google Chrome上的addCustomView

dynamics-crm-2011 dynamics-crm crm

213 观看

1回复

116 作者的声誉

我一直在使用大量自定义视图的CRM 2011项目中。

我最近发现,所有查找自定义视图只能在Internet Explorer中正常运行。当我尝试使用Google Chrome(版本51.0.2704.84 m)时,它无法正常工作。

我没有运气就用谷歌搜索。

有谁知道如何解决这个问题?

我敢肯定你们中许多人都遇到过同样的问题。

这是我的代码。我强调它在IE中就像一个魅力。

  var viewId = "{1DFB2B35-B07C-44D1-868D-258DEEAB88E1}";
  var entityName = "tz_tipodefrete";
  var viewDisplayName = "Tipos de Frete Disponíveis";

  var fetchXml =
"<fetch distinct='false' mapping='logical' output-format='xml-platform' version='1.0'>" +
  "<entity name='tz_tipodefrete'>" +
    "<attribute name='tz_name'/>" +
    "<order descending='false' attribute='tz_ordem'/>" +
    "<filter type='and'>";
  if (filtrar)
    fetchXml = fetchXml + "<condition attribute='tz_name' value='Cliente Retira e instala no CT' operator='ne'/>";

  fetchXml = fetchXml +
      "<condition attribute='statecode' value='0' operator='eq'/>" +
    "</filter>" +
  "</entity>" +
"</fetch>";

  // build Grid Layout
  var layoutXml = "<grid name='resultset' object='1' jump='tz_name' select='1' icon='1' preview='1'>" +
           "<row name='result' id='tz_tipodefreteid'>" +
            "<cell name='tz_name' width='600' />" +
           "</row>" +
          "</grid>";


  Xrm.Page.getControl("tz_tipodefrete").addCustomView(viewId, entityName, viewDisplayName, fetchXml, layoutXml, true);
  //Desabilita a opção do usuário trocar de view. Provável que pare de funcionar na migração para versão 2015
  document.getElementById("tz_tipodefrete").setAttribute("disableViewPicker", "1");
作者: Bruno Willian 的来源 发布者: 2016 年 6 月 10 日

回应 (1)


1

11 作者的声誉

您是否尝试过将支架移开?例如 var viewId =“ 1DFB2B35-B07C-44D1-868D-258DEEAB88E1”; 在某些情况下,这很有帮助。

作者: Sarah_B 发布者: 05.10.2016 07:35
32x32